اخبار

امام جمعه ریگان: نخلداران خسارت دیده را دریابید


کرمان- مجله خبری کشاورزی- امام جمعه ریگان در جنوب شرق استان کرمان به عارضه خشکیدگی خوشه های درختان خرما در این منطقه به علت گرما و طوفان شن اشاره کرد و گفت: مسئولان استانی و کشوری کشاورزان را دریابند.

https://www.irna.ir/news/85195707/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF