امروز بیش از هر مساله ای نیازمند تقویت روحیه جهاد و ایثار هستیم - مجله خبری کشاورزی