اخبار

امنیت غذایی نیازمند اقدامات تحقیقات گیاه پزشکی برای مقابله با عوامل خسارت‌زا است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: عوامل خسارت‌زا در دنیا می‌تواند بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی را کاهش دهد، بنابراین این موضوع مخاطره جدی برای امنیت غذایی کشور است.

https://www.irna.ir/news/85192330/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7