اخبار

امکان تکثیر درخت روبه انقراض «انارشیطان» در جنوب کرمان فراهم شد


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- امکان تکثیر درخت انارشیطان از گونه‌های نادر و در معرض انقراض غرب آسیا برای نخستین‌بار از طریق ریشه‌جوش در جنوب استان کرمان فراهم شد.

https://www.irna.ir/news/85142881/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85