اخبار

انتصاب مشاوران وزیر جهاد کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه‌ای، مشاوران خود را انتصاب کرد.

https://www.irna.ir/news/85166679/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C