اخبار

انجام ۱۲۸ پروژه پژوهشی و مطالعاتی توسط موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی

انجام ۱۲۸ پروژه پژوهشی و مطالعاتی توسط موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: ۱۲۸ پروژه پژوهشی و مطالعاتی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ توسط این موسسه انجام شد.

https://www.irna.ir/news/85382916/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF