اخبار

انجمن واردکنندگان برنج از کشاورز ایرانی حمایت می‌کند

طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج، با وجود انفکاک ماموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید، در راستای سرعت بخشی و اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج، با توجه به فعالیت برخی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته “کمیته خرید برنج داخلی” در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف ۲۰۰ میلیارد تومان به طور مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در قالب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام می‌کند که می‌تواند تا میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.

گفتنی است این اقدام با همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج داخلی و ممنوعیت واردات برنج از جانب انجمن واردکنندگان با هدف حمایت از تولیدکننده و کشاورز ایرانی همچنین کنترل بازار و سامان دهی تجارت برنج در کشور صورت می گیرد.

انجمن واردکنندگان برنج ایران در راستای حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی فعال در حوزه برنج و کمک به کنترل بازار، آمادگی خود را جهت خرید برنج داخلی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402060604106/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

به گزارش ایسنا، انجمن واردکنندگان برنج طی مکاتبه رسمی با خانی نوذری – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه پیشنهادات مرتبط با تنظیم بازار برنج اعلام کرد به منظور کنترل بازار و حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی کمیته خرید برنج داخلی این انجمن نسبت به خرید برنج تولید شده در استان‌های شمالی کشور اقدام خواهد کرد.