اخبار

انقلاب بهره‌وری؛ ریل‌گذاری جدید برای تحقق کشاورزی دانش‌بنیان


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: انقلاب بهره‌وری، ریل‌گذاری جدید این سازمان برای تحقق کشاورزی دانش‌بنیان است و در این راستا باید با هم‌افزایی از همه ظرفیت‌های موسسه‌های تحقیقاتی استفاده کرد.

https://www.irna.ir/news/85143816/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86