اخبار

انواع خاک در کشاورزی انواع خاک در کشاورزی کود کامل و کود بهاره

استفاده از کودهای بیولوژیکی نسبت به کودهای شیمیایی به طور موثری خاک را غنی می کنند. کودهای بیولوژیکی دارای مزیت مشخصی نسبت به کودهای شیمیایی هستند. آنها به گونه ای ساخته شده اند که ثبات خود را در محیط به حداکثر می رسانند. محصولات سالم به دو شاخه “محصولات با عملیات خوب کشاورزی و محصولات گواهی شده ” تقسیم بندی می گردند.

انواع ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز 2

این دستگاه که به طور اختصاصی توسط این مجموعه در ایران تولید و با قیمت مناسبی عرضه می شود جهت افزایش سرعت کار و کار دقیق و عاری از هر گونه خطا به کار برده می شود. در بعضی کشورها از جمله ایران از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود. خاک رس , خاک برگ , خاک سبوس , ماسه agriculture-na یا پرلیت که خاک مناسبی برای رشد بذر میباشد. شبیه به خاک جنگلی میباشد که در اثر تجزیه کامل آثار و بقایای گیاهان مختلف مانده در سطح جنگل یا در زیر خاک تولید میشود. مخلوطی از خاک رس , خاک ماسه ای , خاک برگ و مواد آلی میباشد . به خاکهایی گفته میشود که دارای آهک و از نظر کلسیم غنی باشد.

زمین‌های زراعی را دارای سند کشاورزی می‌کنیم

ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺴﻄﺢﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اراﺿﯽ، آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب زراﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﮐﯿﺠﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در آﺑﯿﺎری اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺸﺎورزان روی ﺑﺬر و آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری آب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺟﺰء ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺪه اﺳﺖ.

کشت قراردادی گندم امسال اجرایی می‌شود

خاک شنی معمولاً در اثر تجزیه یا تکه تکه شدن سنگ ها مانند گرانیت، سنگ آهک و کوارتز تشکیل می شود. این به دلیل دریافت ناچیز املاح از شن و ماسه توسط گیاه میباشد. گیاهان به عناصر غذایی برای رشد نیاز دارند که از طریق سیستم ریشه گیاه از خاک جذب می کنند. کودها مواد مغذی اصلی (ازت ، فسفر و پتاسیم و عناصر مهم ثانویه) مورد نیاز گیاهان را تأمین می کنند. تا زمانی که مواد مغذی دوباره پر نشده باشند ، با هر برداشت ، ظرفیت تولید خاک کاهش می یابد. بعضی از باکتری ها با بهبود شرایط محدود کننده رشد یا از طریق تولید مواد ضد تنش و یا ایجاد مقاومت در برابر عوامل بیماری زای گیاه، از رشد گیاه حمایت می کنند.

این کودها حاوی آهن،مس و روی هستند که برای خاک های خشک و فقیر از منابع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع کود شیمیایی کشاورزی بر روی خاک هیچ اثر منفی نمی گذارند. اگر در حال پرورش گله یا محصولات ارگانیک کشاورزی هستید، هواپیماهای بدون سرنشین می توانند بهترین یار و کمک کار شما باشند. کشاورزان از ابزار کشاورزی مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات برای بهبود در تولیدات کشاورزی و کاهش زحمت و تلاش استفاده می کنند. در این روش آبیاری ،ابتدا قسمتی از زمین را به عنوان حوضچه در نظر میگیرند سپس لوله هایی را از حوضچه به قسمت های مختلف زمین هدایت می کنند؛البته این روش بیشتر برای آبیاری درختان می باشد زیرا گیاهان با این روش سیراب نمی شوند. ابزاری بسیار کاربردی است که در مزارع، باغ ها و باغچه ها استفاده می شود.