اخبار

ایجاد ارزش افزوده با ساخت شهرهای مولد کشاورزی

ایجاد ارزش افزوده با ساخت شهرهای مولد کشاورزی
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل موسسه توسعه جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی طرح احداث شهرهای مولد کشاورزی با هدف اقتصادی سازی کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده را یکی از بسترهای مدرن برای دستیابی به جهش های بهره وری با مشارکت دانست. نفر و 10 برابر تولید در واحد سطح با اجرای این طرح.

https://www.irna.ir/news/85446691/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C