ایران در شاخص‌های فرسایش خاک جزو کشورهای بحرانی است



ایران در شاخص‌های فرسایش خاک جزو کشورهای بحرانی است
ساری- مجله خبری کشاورزی- مدیر کل آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در شاخص های فرسایش خاک ایران جزو کشورهای بحرانی است ، گفت:میزان فرسایش خاک در کشور سه برابر میانگین جهانی است.



منبع اخبار