اخبار

ایران رتبه سیزدهم تولیدات علمی کشاورزی در سطح بین المللی را داراست

ایران رتبه سیزدهم تولیدات علمی کشاورزی در سطح بین المللی را داراست
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق آخرین آمارها، تولیدات علمی بخش کشاورزی ایران امسال با ۲ پله صعود، از رتبه پانزدهم در سطح بین المللی به رتبه سیزدهم ارتقا یافت.

https://www.irna.ir/news/85297417/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA