اخبار

اینفوگرافیک/ رکوردشکنی دولت سیزدهم در نوسازی بافت‌های فرسوده

سکونت ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده، نوسازی این بافت‌ها را ضروری کرده است، برای همین دولت سیزدهم سال قبل رکورد نوسازی بافت‌های فرسوده را پس از ۹ سال شکست.

اینفوگرافیک / رکودشکنی دولت <a href=سیزدهم در نوسازی بافت‌های فرسوده” height=”1120″ src=”https://cdn.isna.ir/d/2023/08/28/3/62713271.jpg?ts=1693203289645″ width=”630″/>

https://www.isna.ir/news/1402060603633/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture.