اخبار

اینفوگرافیک / صادرات ایران به اعضای سازمان شانگهای در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰

اینفوگرافیک / صادرات ایران به اعضای سازمان شانگهای در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰

https://www.isna.ir/news/1402041811104/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

نگاهی به وضعیت تجارت اعضای سازمان همکاری شانگهای با ایران در سال گذشته نشان‌دهندۀ رشد نسبی صادرات به این کشورها از نظر وزنی و ارزشی است. در واقع حدود ۴۰ درصد از صادرات ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای در سال گذشته بوده که رشد حدود چهار درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است.

گرافیک: مهدی برازنده