اخبار

«بازار آب» پل عبور کشاورزی سنتی به مدرن از راه «بهره‌وری»


سمنان- مجله خبری کشاورزی- راه‌اندازی «بازار آب» در سمنان راهکاری کاربردی برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در دولت سیزدهم برای رسیدن به توسعه است، اما تحقق این راهبرد به کارشناسی و نظارت دقیق بر اجرای طرح به منظور جلوگیری از انحراف از مسیر و سودآوری به جای بهره‌وری وابسته است.

https://www.irna.ir/news/85218097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C