اخبار

بازگشت بسیاری از واحدهای دام و طیور کوچک و متوسط ​​به چرخه تولید کشور

بازگشت بسیاری از واحدهای دام و طیور کوچک و متوسط ​​به چرخه تولید کشور
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قطر گفت: در سال 1402 هجری شمسی حدود 4 میلیون تن نهاده (جو، ذرت و آرد سویا) توسط این شرکت در اختیار سامانه بهره برداری دام و طیور کشور قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85450034/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF