اخبار

بازگشت قیمت شکر به نرخ مصوب در چند روز آینده


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیرانجمن صنایع قند و شکر اعلام کرد: هیچ کمبودی در تنظیم بازار و تامین شکر نداریم و در چند روز آینده قیمت شکر به نرخ مصوب خود باز می‌گردد.

https://www.irna.ir/news/85236496/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87