اخبار

بانک کشاورزی در کردستان حق برداشت بدهی کشاورزان از محل بهای گندم را ندارد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- استاندار کردستان گفت: هیچ شعبه بانک کشاورزی در کردستان حق برداشت بدهی کشاورزان از محل بهای خرید تضمینی گندم را ندارد.

https://www.irna.ir/news/85136052/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85