اخبار

ببینید: بررسی تنش آبی در اراضی شالیزاری "کلیجان رستاق" ساری باحضور استاندار مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران امروز دوشنبه با بازدید های میدانی و حضور در منطقه، رفع تنش آبی در اراضی شالیزاری بخش “کلیجان رستاق” ساری را مورد ارزیابی قرار داد.

https://www.irna.ir/news/85131564/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1