اخبار

بخش خصوصی از شفافیت وزارت جهاد کشاورزی حمایت کرد


تهران – مجله خبری کشاورزی- اتخاذ سیاست اتاق شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی در التزام به قانون شفافیت، ایجاد رقابت سالم برای بخش خصوصی و پیشگیری از بروز فساد اداری، مورد حمایت قاطع بخش خصوصی قرار گرفت.منبع اخبار