اخبار

بخش کشاورزی ایستگاه پایانی نمایشگاه روایت خدمت


تهران- مجله خبری کشاورزی- چهارمین و آخرین روز از برگزاری نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم با عنوان روایت خدمت و با شعار «وعده، وفا» امروز به فعالیت خود پایان داد.

https://www.irna.ir/news/85214916/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture.