اخبار

برآورد اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومانی طرح کاشت یک میلیارد درخت


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

https://www.irna.ir/news/85216072/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA