اخبار

برداشت برنج از سطح مزارع شهرستان لردگان آغاز شد جهان بین

بطوریکه در کشورهای اروپایی برنج دانه بلند حاوی آمیلوز بالا بندرت کشت شده، اما ایتالیا عمده تولید کننده این محصول در اروپا می باشد. در حالی که کشورهای شمال غربی آسیا بخصوص تایلند و مالزی جزء بزرگترین تولید کنندگان برنج پاربویل محسوب می گردند و سالیانه مقادیر زیادی از محصول تولید شده خود را به کشورهای اروپایی صادر می نمایند. با مشاهده آلودگی در زمین اصلی با استفاده از تله توری و حالات مختلف رشدی آفت در مزرعه در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی می توان تا زمان حداکثر پنجه زنی از گرانول ریجنت 2/0 درصد به مقدار 20 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود.

در این زمان بین 85 تا 90 درصد از هر خوشه برنج زرد رنگ می شود. زمانی که نشا در زمین اصلی کاشت شد یک ماه آبیاری به صورت غرقابی انجام می‌ شود. خرمنکوب بر روي ورق نایلونی یا پارچه برزنتـی پهـن قـرار داده می شود تـا امکـان جمـع آوري دانه ها و خوشه هاي پرت شده به خارج از خرمنکوب فـراهم شـود. کلیـه بازدیـدهاي اولیه قبل از کار دستگاه و موتور صورت گیرد. در موقع کار با این نـوع خرمنکـوب نکـات ایمنی کاملاً رعایت گردد. براي میزان هواي دمیده شده توسط فن با جابجایی اهرم تغییـر دریچـه بـا تنظـیم می شود (علیـزاده و علامـه، 1382).

اولین کار بسیار مهم برای یک شالیکار این است که یک بذر مناسب و باکیفیت را انتخاب کند. سه تا چهار کیلو نمک را در 18 لیتر آب مخلوط کرده و سپس بذر برنج را در آب بریزید. آب مزرعه با توجه به بافت خاک و وضعیت زهکشی زمین دو تا سه هفته قبل از برداشت برنج قطع و تخلیه صورت گیرد تا امکـان خـشک شـدن مزرعـه جهـت به کـارگیري ماشـین هـاي برداشت فراهم گردد.

لغو تحریم ۱۷ بانک و ۱۵۰ شرکت ایرانی پس از توافق

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم. کاویش بعنوان پخش عمده برنج شمال و خرید و فروش برنج عمده به شما کمک می کند تا با اطمینان و کیفیت بسیار مطلوب خرید عمده برنج داشته باشید. مرحله سوم که مرحله agriculture-na.ir است، زمان آن شهریورماه است.

هر هکتار زمین چقدر برنج می‌دهد؟

تنظیمات کمباین باید بر اساس دفترچه راهنماي دستگاه و با توجه بـه شـرایط محـصول از نظر رطوبت دانه، تراکم و ارتفاع بوته صورت گیـرد. بـه منظـور بررسـی وضـعیت کـارکرد کمباین لازم است در فاصله زمانی مختلف از مخزن کمباین نمونه هایی به صورت تـصادفی برداشته و میزان صدمات مکانیکی وارد بر دانه از نظر شلتوک شکـسته، پوسـت کنـده و یـا ترکدار مشخص گردد. همچنین میزان ریزش دانه همراه کاه و یا خوشه هاي نکوبیده مرتباً بازدید شود. برداشت برنج زمانی صورت گیرد که رطوبت شلتوک حـدود 20 تـا 22 درصـد (بـر پایـه تـر) است. تأخیر در برداشت باعث افزایش ضـایعات کمـی (ریـزش دانـه و خوشـه) و ضـایعات کیفی (بند برداشتن دانه و کاهش درصد برنج سـالم پـس از تبـدیل) مـی شـود. در واقـع بـا کاهش رطوبت شلتوک، شدت جذب مجدد رطوبت توسط دانه در شب و یا زمانی کـه در معرض محیط با رطوبت نسبی بالا قرار می گیرد، بیشتر شده که نهایتاً منجر بـه ایجـاد تـرک در دانه می شود.

صدور سند برای زمین های کشاورزی تا پایان سال 1401