اخبار

برداشت برنج در مازندران زیرسایه دلهره بازار فروش +فیلم


ساری- مجله خبری کشاورزی- برداشت مکانیزه شالی در مازندران در حالی به حدود ۶۰ درصد اراضی شالیزاری رسیده که کشاورزان همچنان دلهره بازار فروش محصولات خود را دارند.

https://www.irna.ir/news/85190467/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85