اخبار

برداشت برنج در ۶۸۰۰ هکتار شالیزار مازندران خبرآنلاین

هفت روز قبل از زمان برداشت مورد نظر، هر روز مزرعه را بازبینی کنید. اگر قصد خرید برنج لنجان را دارید بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید. شلتوک ها را شستشو داده و داخل ظرف ها و دیگ های بزرگ به همراه آب می ریزند تا چند روز خوب خیس بخورند که در طول این مدت چندین بار دیگر هم شستشو می دهند و آب داخل ظرف ها را تعویض می کنند.

برگزاری دوره های خصوصی زبان در آموزشگاه آنلاین سخن

این شامل آماده سازی زمین سالم و فعالیتهای قبل از کاشت است که به دنبال آن تکنیکهایی مانند کشت خاک اشباع، خیساندن و خشک کردن متناوب، بسترهای بلند شده و استفاده از برنج هوازی است که می تواند با شرایط خشک کن کنار بیاید. دو روش کلی براي agriculture-na در مناطق مختلف برنج خیز کشور مورد استفاده قـرار می گیرد کـه عبارتنـد از برداشـت دو مرحلـه اي (غیـر مـستقیم) و برداشـت یـک مرحلـه اي (مستقیم). در برداشت غیر مستقیم، عملیات برداشت (درو) با داس یا دروگـر انجـام شـده و پس از جمع آوري شالی هاي درو شده خرمن کـوبی مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر برداشـت و خرمن کوبی در دو مرحله جداگانه صورت می گیرد.

این داس نیز به مانند داس مخصوص برداشت برنج از دو بخش دسته و بدنه تشکیل شده اما برخلاف آن بدنه ای صاف و بدون دندان دارد. از دروگرها و کمباین های معمولی غلات نیز می‌توان برای برداشت برنج استفاده کرد. با این وجود به طور کلی نمی توان برداشت برنج را تا زمانی که کلیه شتلوک ها به اندازه کافی خشک نشده اند و خطری آن‌ها را در انبار تهدید نمی‌کند به تاخیر انداخت. حدود ۴۵ روز بعد از نشا برنج (اواخر خرداد اوایل تیر) به سراغ مرحله پنجه زنی و وجین(پاکسازی علفهای هرز ) میرویم. عملیات پنجه زنی به رشد هرچه بیشتر و بهتر برنج کمک می کند و همچنین عملیات وجین برای پاکسازی علفهای هرزی که مابین بوته های برنج روییده شده است بکار برده می شود. بذر برنج یا به عبارت دیگر شالی برنج (دانه های با پوست) که به عنوان بذر مورد استفاده قرار می گیرد بایست از با کیفیت ترین شالی های موجود باشد.

شالی هایی که با ماشین دروگر برداشت می شوند، به مدت یـک تـا دو روز در مزرعـه بـاقی مانده و سپس جمـع آوري و خرمن کوبی می شوند. در بعـضی از منـاطق از کمبـاین غـلات مجهز به هد بردارنده شالی بـراي جمـع آوري و خرمن کوبی محـصول درو شـده بـا دروگـر استفاده می نمایند. زمانی که میـزان رسـیدگی محـصول بیش از حد معمول باشد (تأخیر در برداشت)، اسـتفاده از دروگـر بـراي ایـن منظـور توصـیه نمی شود.

ارتقاء سطح مکانیزاسیون در تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه محصول برنج همواره یکی از اهداف و راهبردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بوده است. ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم‌های پرمحصول است که در شالیزارهای گیلان کشت می‌شود. بیشترین رقم‌های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می‌شود. بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان نیز در شهرستان‌های رشت و صومعه سراست.

افت 70 درصدی فروش کسب و کارهای کوچک