اخبار

برداشت برنج در 2200 هکتار از شالیزارهای تنکابن استان مازندران

اولین کار بسیار مهم برای یک شالیکار این است که یک بذر مناسب و باکیفیت را انتخاب کند. سه تا چهار کیلو نمک را در 18 لیتر آب مخلوط کرده و سپس بذر برنج را در آب بریزید. آب مزرعه با توجه به بافت خاک و وضعیت زهکشی زمین دو تا سه هفته قبل از برداشت برنج قطع و تخلیه صورت گیرد تا امکـان خـشک شـدن مزرعـه جهـت به کـارگیري ماشـین هـاي برداشت فراهم گردد.

مرحله برداشت

در این زمان بین 85 تا 90 درصد از هر خوشه برنج زرد رنگ می شود. زمانی که نشا در زمین اصلی کاشت شد یک ماه آبیاری به صورت غرقابی انجام می‌ شود. خرمنکوب بر روي ورق نایلونی یا پارچه برزنتـی پهـن قـرار داده می شود تـا امکـان جمـع آوري دانه ها و خوشه هاي پرت شده به خارج از خرمنکوب فـراهم شـود. کلیـه بازدیـدهاي اولیه قبل از کار دستگاه و موتور صورت گیرد. در موقع کار با این نـوع خرمنکـوب نکـات ایمنی کاملاً رعایت گردد. براي میزان هواي دمیده شده توسط فن با جابجایی اهرم تغییـر دریچـه بـا تنظـیم می شود (علیـزاده و علامـه، 1382).

بهترین روش برای برداشت برنج

تنظیمات کمباین باید بر اساس دفترچه راهنماي دستگاه و با توجه بـه شـرایط محـصول از نظر رطوبت دانه، تراکم و ارتفاع بوته صورت گیـرد. بـه منظـور بررسـی وضـعیت کـارکرد کمباین لازم است در فاصله زمانی مختلف از مخزن کمباین نمونه هایی به صورت تـصادفی برداشته و میزان صدمات مکانیکی وارد بر دانه از نظر شلتوک شکـسته، پوسـت کنـده و یـا ترکدار مشخص گردد. همچنین میزان ریزش دانه همراه کاه و یا خوشه هاي نکوبیده مرتباً بازدید شود. agriculture-na.ir زمانی صورت گیرد که رطوبت شلتوک حـدود 20 تـا 22 درصـد (بـر پایـه تـر) است. تأخیر در برداشت باعث افزایش ضـایعات کمـی (ریـزش دانـه و خوشـه) و ضـایعات کیفی (بند برداشتن دانه و کاهش درصد برنج سـالم پـس از تبـدیل) مـی شـود. در واقـع بـا کاهش رطوبت شلتوک، شدت جذب مجدد رطوبت توسط دانه در شب و یا زمانی کـه در معرض محیط با رطوبت نسبی بالا قرار می گیرد، بیشتر شده که نهایتاً منجر بـه ایجـاد تـرک در دانه می شود.

کاشت نشاء‌ها در زمین اصلی در استان گیلان توسط زنان و در استان مازندران توسط مردان ماهر شالیکار انجام می‌گیرد. چون برنج کشت اول به تازگی برداشت شده است و زمان برای کشت دوباره کم است، پس از برداشت محصول کشت اول با سرعت بیشتری زمین اصلی را شخم می زنند و آن را برای کاشت نشا آماده می کنند. با این دستگاه میتوان عمل برداشت و کمباین را همزمان و در داخل مزرعه با یکدیگر انجام داد. به کمباین مکانیزه در گویش محلی به دستگاه تانک یا بخور نیز معروف است. برای استفاده از این دستگاه نیاز به ۳ نیروی کار است که در مقایسه با برداشت و کمباین دستی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.

206 هزار و 402 هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه برداشت شد. وجود آب سبب انتقال مواد مختلف از ریشه به ساقه ، برگ و دانه ها شده و در نتیجه موجب تهیه مواد خشک می گردد. برنج در طول دوره شد خود به طور متوسط به تا مترمکعب آب نیاز دارد. این مقدار باید در هنگام پنجه زنی ، تشکیل پانیکول و هنگام گل دادن در اختیار گیاه قرار بگیرد.

حدود ۷ درصد از برنج­های هندی در اواسط بهار کاشته و در اوایل یا اواسط پاییز برداشت می­شوند. دروگرها معمولاً از پایین ساقه را درو می کنند و شالی های درو شده را به صورت نواری بر روی زمین قرار می دهند. توضیح اینکه در صورت آفتابی بودن می توان روز بعد شالی های درو شده را جمع آوری و خرمنکوبی کرد. خواص برنج قهوه ای برنج یکی از خوش‌طعم‌ترین غذاهای ایرانی است. اگرچه مصرف برنج در سایر کشورها، نیز دیده می‌شود اما در ایران یکی از…

مقاله کشاورزی آنلاین