اخبار

برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا صادرات فرآورده‌های زیتون


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا صادرات فرآورده‌های زیتون خبر داد و گفت: عضویت ۹۶ درصد تولیدکنندگان زیتون دنیا در شورای بین‌المللی زیتون نشان دهنده نقش مهم سازمان ملل متحد و شورای بین‌المللی زیتون در کنترل، ارتقا، اجرا و توسعه کمی و کیفی زیتون است.

https://www.irna.ir/news/85173150/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C