اخبار

برنامه‌ریزی برای توسعه تولید ماهیان خاویاری در کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات از رشد و توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری خبرداد و گفت: برنامه ویژه‌ای برای توسعه تولید ماهیان خاویاری داریم و امیدواریم میزان تولید در مزارع افزایش یابد.

https://www.irna.ir/news/85173909/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1