برنامه‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناجی حوزه کشاورزیبرنامه‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم ناجی حوزه کشاورزی
سمنان – مجله خبری کشاورزی – کشاورزی کشور به عنوان جبهه تامین امنیت غذایی در سال‌های گذشته مهجور بود و حتی کشاورزان به عنوان رکن اصلی تولید و امنیت غذایی در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی نماینده‌ای نداشتند و اکنون رویکرد دولت سیزدهم و اصلاح قوانین در مجلس یازدهم، به کشاورزی و کشاورزان جان دوباره بخشیده است.منبع اخبار