اخبار

برنامه راهبردی حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشور تدوین شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از تدوین برنامه راهبردی حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85162636/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF