اخبار

برنامه های استراتژیک خاک و آب کشور در هشت محور اقدام می شود


کرج – مجله خبری کشاورزی – رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: برنامه های استراتژیک خاک و آب کشور در هشت محور برنامه ریزی شده است که طی امروز و فردا مورد جمع بندی نهایی قرار گرفته و برای اجرا اقدام خواهیم کرد.

https://www.irna.ir/news/85215004/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF