برنامه وزارت جهاد کشاورزی مدیریت تولید با افزایش بازارهای صادراتی استبرنامه وزارت جهاد کشاورزی مدیریت تولید با افزایش بازارهای صادراتی است
بوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه در تلاش است با شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی تولید را مدیریت کند.منبع اخبار