اخبار

برنج تالش خرید برنج برنج ایرانی خرید برنج ایرانی

یکی دیگر از روش هاي برداشت غیر مستقیم استفاده از ماشین دروگر برنج می باشد. دروگـر برنج ماشینی است که شالی ها را پس از درو (برش) توسط زنجیرهاي انتقال به یک سمت منتقـل نموده و بر روي ساقه هاي بریده شده قبلی ردیف می کند . به طـور کلـی دو نوع دروگر براي برداشت برنج استفاده می شود که یکی از نوع خودکششی یـا خـودگردان و دیگـري سوارشـونده بـه تیلـر می باشد.

با این نوع کمباین می‌توان روزانه بین ۱۵ تا ۱۷ هکتار مزرعه را برداشت و کمباین نمود در واقع این دستگاه سه کار برداشت، کمباین یا خرمن کوبی و کیسه زنی را به صورت همزمان و باهم می تواند انجام دهد. یکی دیگر از ابزارها و تجهیزات مخصوص برداشت برنج دستگاه کمباین دستی است که پس از برداشت شالی ها، کاه و کلش برنج را از دانه های برنج جدا می‌کند. یکی از دستگاه های لازم برای برداشت برنج ماشین یا دستگاه وجین است که برای از بین بردن علف های هرز شالیزارها پس از نشاکاری، در مزارع شالیزاری که به صورت ماشینی نشاء کاری شده اند، به کار می‌رود.

فاینانس چین برای اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان نهایی می‌شود

در صورت عدم نیاز به کاه برنج، درو در ارتفاع بالاتري از سـطح خـاک صـورت گیـرد. ایــن عمــل در برداشــت دو مرحلــه اي ســبب خــشک شــدن زودتــر شــالی و کــاهش نیــروي کارگري براي جمع آوري و خرمن کوبی محصول خواهد شد و در برداشت یـک مرحلـه اي با کمباین نیز مدت زمان برداشت را کاهش می دهد. در بعضی از مناطق از کمبـاین غـلات بـه عنـوان خرمنکـوب اسـتفاده می شود. در ایـن روش، شالی هایی که به طور دستی برداشت شده است، در دهانه ورودي ریخته شده و سـپس با زنجیر نقاله به واحد کوبنده و ضد کوبنده هدایت می شود. ما در مجموعه ی برنج دانه سالار آماده فروش برنج به همه عزیزان هستیم. در فصل برداشت و در تمام طول سال می توانید روی ما حساب ویژه باز کنید.

عدم خشک کردن به موقع شلتوک باعث فـساد و رنگـی شـدن دانـه خواهـد شـد. در صورت عدم دسترسی به خشک کن، شلتوک هاي تازه برداشت شده را مکان مناسـب پهـن نموده تا رطوبت آن کاهش یابد. در این صورت در شب هنگام شلتوک ها را جمع آوري و روي آن را کاملاً بپوشانید تا از جذب مجدد رطوبت جلوگیري گردد. در برداشت agriculture-na.ir محصولات خوابیده با کمباین، درصد ضایعات محصول افزایش می یابد. بررسی ها نشان داده است که استفاده از کمباین مجهز به هد بردارنده در مقایسه با وقتی که از آن به صورت درجا جهت خرمن کوبی شالی استفاده می شود و کارگر محـصول جمـع آوري شده را با دست به داخل واحد انتقال می ریزد ، کارایی بهتري دارد.

همچنین لازم است اطلاعات کافی از وضعیت و پـیش بینـی جوي منطقه در دسترس باشد تا خطر آسیب دیدگی محصول به حداقل ممکن کاهش یابد. چنانچه قطع آب و یا تخلیه آن از مزرعه به موقع و به طور مناسب صورت نگیرد، به دلیل بـالا بودن رطوبت خاک شالیزار، استفاده از ماشین هاي برداشت با مشکل جدي مواجه می شـود. این موضوع به ویژه براي برداشت آن دسته از ارقام برنج که حساس بـه خوابیـدگی (ورس) می باشند، از اهمیت زیادي برخودار است. خوابیـدگی سـاقه و تمـاس خوشـه هـا بـا خـاک مرطوب مخصوصاً زمانی که دانه هنوز بـه مرحلـه ي سـفتی نرسـیده اسـت، موجـب افـت و ضایعات کمی و کیفی محصول می شود.

برویم شالیکاری، دستمزدش شده روزی 120 هزار تومان