اخبار

برنج چگونه به عمل می آید؟ مراحل کاشت برنج

نوع ماشین ها، تعداد و نحوه استقرار انها در خط تبدیل در مناطق مختلف با توجه به شرایط و امکانات و سطح فناوری هر منطقه متفاوت می باشد. ولی صف نظر از نوع ماشین های مورد استفاده، روند تقریباً یکسانی در عملیات تبدیل در سیستم های مختلف وجود دارد. سپس عمل پوست کنی و سفید کردن و همچنین درجه بندی صورت می گیرد. نوع سیستم تبدیل مورد استفاده در کشورهای مختلف متفاوت است و همچنین ممکن است یک سری دستگاه های اضافی دیگر برای کامل کردن خط تبدیل برنج در کارخانه های شالیکوبی در نظر گرفته شود. همان طور که تا به اینجای مقاله نیز متوجه شدید، عملیات درو و agriculture-na.ir با ماشین کمباین و دروگر بسیار کم خطر تر و راحت تر از برداشت دستی خواهد بود.

روز پر كار دبير ستادامر به معروف و نهي از منكر شهرستان ممسني

پس از کاشت برنج، حدود ۱۹۰ روز و یا شش ماه طول می کشد تا بذر اولیه کامل رسیده و محصول جدید ایجاد و قابل برداشت باشد. علاوه بر این، زمانی که ۹۰ تا ۹۵ درصد دانه‌های غلافدار (شلتوک) موجود در بخش بالایی خوشه و برگ ها زرد شده و دانه‌ها سخت شدند و تنها بخش کوچکی از قسمت پایه خوشه ها سبز ماند، می‌توان گفت که زمان برداشت برنج فرارسیده است. ما در فروشگاه آنلاین نشاکار که از جمله فروشگاه های آنلاین برنج ایرانی میباشد که مستقیما توسط خود کشاورزان شهرستان تالش ایجاد شده است و هدف اصلی ما ارائه محصول خالص خودمان با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف کننده ها می باشد . منظور از برداشت، جمع آوری محصول مورد نظر از مزرعه می باشد.

بنابراین، به منظورکـاهش اثـرات منفـی عوامل محیطی بر روي دانه ها، بهتر است که فاصله زمانی درو و جمـع آوري تـا خرمن کوبی شالی به حداقل ممکن برسد. اما برداشت دستی به ویژه زمانی که ساقه ها دچـار خوابیـدگی شده اند، روش مناسبی محسوب می شود. یکی دیگر از مزایاي برداشت برنج به صورت دسـتی، عـدم نیـاز به خشک کردن مجدد شلتوک جهت انبـارداري در صـورت مـساعد بـودن شـرایط جـوي می باشد. در برداشت یک مرحله اي (مستقیم) مراحـل درو، جمـع آوري، خرمن کوبی و بوجـاري محصول به طور همزمان با ماشـینی بـه نـام کمبـاین انجـام مـی شـود. در ایـن روش، رطوبـت مناسب شلتوک در زمان برداشت حدود 20 تا 22 درصد است. به منظور جلوگیري از فـساد دانه و نگهداري محصول در انبار، شلتوک تازه برداشت شده باید در کمترین زمـان ممکـن خشک شود و رطوبت آن در حد انبارداري (13-14 درصد) کاهش یابد.

این دستگاه دارای سرعت گردشی کمتری نسبت به سفیدکن دارد و توان مصرفی آن نیز کمتر از سفیدکن می باشد. با حرکت برنج از بین صفحه مشبک دستگاه و نوارهای چرمی و در اثر اصطکاک برنج با این نوارها لایه ای نازک از سطح برنج برداشته می شود و براق می گردد. ظرفیت دستگاه سفید کن سایش مخروطی با توجه به قطر مخروط متغیر می باشد. به عنوان مثال برای ظرفیت 1200 کیلوگرم در ساعت برنج عبوری می توان از یک سفید کن با قطر 1000 میلی متر و یا دو سفید کن با قطرهای 800 میلی متر و یا 3 سفید کن با قطر 600 میلی متر استفاده گردد. استفاده از چند سفیدکن مخروطی بطور سری در فرآیند سفید کردن می تواند نقش موثری در کاهش میزان ضایعات و شکستن برنج داشته باشد.

در این نوع جداکننده مخلوط برنج قهوه ای و شلتوک بر روی صفحات شیبدار ریخته می شوند. در اثر حرکت نوسانی این صفحات و اختلاف در وزن حجمی مواد روی آن، برنج قهوهای از شلتوک پوست نکنده جدا می شود. شلتوک مجدداً به پوست کن برگشت داده می شود و برنج قهوه ای به ماشین سفید کن منتقل می گردد.

برداشت برنج لنجان