اخبار

برپایی میز ارتباطات مردمی معاون توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در هفته دولت


تهران- مجله خبری کشاورزی- میز ارتباطات مردمی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه در هفته دولت برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85214926/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C