اخبار

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و مهندسی جنگ جهاد


تهران- مجله خبری کشاورزی- نمایشگاه دستاوردهای علمی و دانش پایه مهندسی رزمی و پشتیبانی جنگ جهاد در وزارت جهاد کشاورزی هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس، برپا شد.

https://www.irna.ir/news/85236916/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF