اخبار

بزرگترین کمک به دانش‌بنیان‌های حوزه کشاورزی اتصال آنها به بازار بزرگ داخلی است

بزرگترین کمک به دانش‌بنیان‌های حوزه کشاورزی اتصال آنها به بازار بزرگ داخلی است
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با بیان اینکه حوزه کشاورزی دارای بازار بسیار خوبی در کشور است که بخش عمده ای از نیازهای این بازار از خارج تامین می شود، یکی از کمک های بزرگ به دانش‌بنیان‌های حوزه کشاورزی را اتصال آنها به بازار بزرگ بخش خصوصی و بعضا دولتی عنوان کرد.

https://www.irna.ir/news/85315866/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1