اخبار

بسته‌بندی و نمانام، ضعف مهم صنعت خرمای جنوب کرمان


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- جنوب کرمان با ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما دومین تولیدکننده این محصول در کشور است اما به دلیل ضعف بسته بندی و بازاریابی بسیاری از محصولات آن به خوبی شناخته نشده و توسط دیگر استان ها بسته بندی و به فروش می رسد.

https://www.irna.ir/news/85159976/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86