اخبار

بسیج دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور، بر بسیج دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: استان‌های شمالی منشأ تامین امنیت غذایی کشور هستند و باید با همه توان از اراضی کشاورزی مرغوب محافظت کنیم.

https://www.irna.ir/news/85203281/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C