اخبار

بهترین زمان برداشت برنج شرکت برنج چیتا

این شامل آماده سازی زمین سالم و فعالیتهای قبل از کاشت است که به دنبال آن تکنیکهایی مانند کشت خاک اشباع، خیساندن و خشک کردن متناوب، بسترهای بلند شده و استفاده از برنج هوازی است که می تواند با شرایط خشک کن کنار بیاید. دو روش کلی براي برداشت برنج در مناطق مختلف برنج خیز کشور مورد استفاده قـرار می گیرد کـه عبارتنـد از برداشـت دو مرحلـه اي (غیـر مـستقیم) و برداشـت یـک مرحلـه اي (مستقیم). در برداشت غیر مستقیم، عملیات برداشت (درو) با داس یا دروگـر انجـام شـده و پس از جمع آوري شالی هاي درو شده خرمن کـوبی مـی شـود. بـه عبـارت دیگـر برداشـت و خرمن کوبی در دو مرحله جداگانه صورت می گیرد.

آشنایی با بهترین برنج شمال

کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه اطلاع رسانی دانا می باشد. دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد. © استفاده از مطالب رسانه برات نیوز با ذکر منبع بلامانع است.

جزئیات بزرگترین معامله نفت و گاز بین ایران و روسیه

در برداشت دستی، کارگر شالی ها را درو کرده و آن ها را به صورت پـشته هـایی بـسته و بر روي ساقه هاي بریده شده قرار می دهد . شالی هاي درو شـده بـسته بـه شرایط جوي به مدت یک تا دو روز در مزرعه باقی مانده و پس از کاهش رطوبـت آن ها را جمع آوري نمـوده و پـس از بـسته بنـدي در داخـل یـا خـارج از مزرعـه خرمن کوبی می نمایند. در صورت مناسب بودن شـرایط جـوي و آفتـابی بـودن هـوا رطوبـت شلتوک در زمان جمع آوري و خرمن کوبی شالی حدود 13 تا 15 درصد متغیر می باشـد کـه با همین رطوبت تا زمان تبدیل در انبار نگهداري می کنند.

ارتقاء سطح مکانیزاسیون در تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه محصول برنج همواره یکی از اهداف و راهبردهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بوده است. ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم‌های پرمحصول agriculture-na.ir است که در شالیزارهای گیلان کشت می‌شود. بیشترین رقم‌های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می‌شود. بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان نیز در شهرستان‌های رشت و صومعه سراست.

اما از آنجایی که عمل خشک کردن بیشتر به منظور تبدیل شلتوک به برنج سفید می باشد، لذا عملیات خشک کردن را نمی توان از فرآیند تبدیل جدا دانست. برای مبارزه با علفهای هرز در مزرعه اصلی قبل از نشاکاری، از علف کش تاپ استار به مقدار 5/3-3 لیتر در هکتار 5-3 روز قبل از نشاکاری استفاده می گردد. ارتفاع آب در مزرعه 5-3 سانتی متر ( یک تا دو بند انگشت) باشد و به مدت 5-4 روز مبادی ورودی و خروجی آب بسته باشد. نکته مهم در خزانه جعبه ای تنظیم ph خاک مورد استفاده برای جعبه هاست که ابتدا باید ph خاک اندازه گیری شود و در صورتیکه ph بالا باشد باید با استفاده از گوگرد عنصری آن را به مقدار مناسب 6-5 رساند.

شالی هایی که با ماشین دروگر برداشت می شوند، به مدت یـک تـا دو روز در مزرعـه بـاقی مانده و سپس جمـع آوري و خرمن کوبی می شوند. در بعـضی از منـاطق از کمبـاین غـلات مجهز به هد بردارنده شالی بـراي جمـع آوري و خرمن کوبی محـصول درو شـده بـا دروگـر استفاده می نمایند. زمانی که میـزان رسـیدگی محـصول بیش از حد معمول باشد (تأخیر در برداشت)، اسـتفاده از دروگـر بـراي ایـن منظـور توصـیه نمی شود.