اخبار

بهره مندی از 2347 طرح تولید در هفته جهاد کشاورزی

بهره مندی از 2347 طرح تولید در هفته جهاد کشاورزی

بر اساس گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، این میزان طرح در زیربخش های مختلف کشاورزی از جمله آب و خاک، دام و طیور، منابع طبیعی و آبخیزداری، باغداری، گلخانه، مکانیزاسیون، شیلات قابل افتتاح است. ، و کوچ نشینی. امور روستایی، تعاون، حفاظت از گیاهان، کشاورزی، تحقیقات کشاورزی و سکونتگاه های کشاورزی نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال و بهره وری دارند.

بر اساس فعالیت های زیرمجموعه کشاورزی بیش از نیمی از طرح های قابل افتتاح با 1310 طرح در حوزه آب و خاک و پس از آن باغداری با 316 طرح و دامپروری با 206 طرح است. اکثر پروژه ها

با توجه به اعتبارات پرداخت شده، مراکز اول تا سوم به بخش های صنایع کشاورزی به ارزش 36 هزار و 513 میلیارد ریال، باغداری با اعتبار 33 هزار و 698 میلیارد ریال و شیلات و آبزی پروری به ارزش 13 اختصاص یافت. هزار و 877 میلیارد و 500 میلیون ریال.

در رتبه بندی استان ها بر اساس تعداد طرح ها، استان سیستان و بلوچستان با 300 طرح، استان سمنان با 186 پروژه و استان های تهران و خراسان جنوبی هر کدام با 178 طرح در سکوی اول تا سوم بخش کشاورزی قرار دارند. امسال. پروژه ها.

از نظر رتبه بندی استان ها بر اساس اعتبارات هزینه شده، استان های آذربایجان شرقی با 14 هزار و 179 میلیارد ریال، خراسان رضوی با 12 هزار و 779 میلیارد ریال و سیستان و بلوچستان با 7 هزار و 77 میلیارد ریال به این ترتیب قرار دارند. در مقام های اول تا سوم

با افتتاح این طرح ها برای 31 هزار و 651 نفر به صورت مستقیم و 54 هزار و 710 نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می شود، یعنی در مجموع 86 هزار و 361 نفر در شهرها و مناطق روستایی کشور و 383 هزار و 654 نفر. خانواده ها از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

https://www.irna.ir/news/85507086/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C