اخبار

بودجه امسال با 6347 ژامبون بسته شد که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشت.

در پیش نویس قانون بودجه سال 1403، کل بودجه کشور 6 هزار و 347 برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته حاکی از رشد حدود 20 درصدی است.

به گزارش ایسنا، دولت در لایحه قانون بودجه سال 1403، 6 هزار و 347 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.

منابع بودجه عمومی دولت 2837 میلیارد تومان تعیین شد. منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز 3741 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مجموع این اعداد به 6578 هزار میلیارد تومان می رسد.

از مبلغ فوق 2 هزار و 317 میلیارد تومان در دو نوبت به اعداد ذکر شده پیوند و لذا کسر می شود. رقم خالص باقیمانده 6347 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که بودجه از دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده که شامل 2562 هزار میلیارد تومان می شود.

مولفه های بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ یک هزار و 884 میلیارد تومان و درآمدهای خصوصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است.

وجوه تخصیص یافته برای در سال 1402 هجری قمری 5261 همه بوده است با احتساب مبلغ 6.347 هزار میلیارد تومان در سال جاری، اعداد حاکی از رشد حدود 20 درصدی بودجه دولت در سال جاری است.

بودجه امسال 6 هزار و 347 میلیارد تومان بسته شد

در سال 1403 خلاصه درآمدها و هزینه های دولت 1523 همات است که 1289 همات مربوط به درآمدهای مالیاتی، 135 همات مربوط به درآمد اموال دولت و 46500 میلیارد تومان مربوط به درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات است. 16 هزار تومان و 963 همات شامل درآمدهای ناشی از جرائم و خسارت و 34 هزار و 405 میلیارد تومان مربوط به درآمدهای متفرقه است.

از سوی دیگر هزینه ها یک میلیون و 878 میلیون تومان برآورد شده است و با توجه به درآمد یک میلیون و 523 هزار میلیارد تومانی، تراز عملیاتی منفی 355 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مطالعه قسمت دوم پیش نویس قانون بودجه کشور شامل جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه اینجا کلیک.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403012513365/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B3%DB%B4%DB%B7-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84