بیشتر تحقیقات کشاورزی کشور در عمل به کار گرفته نمی شودبیشتر تحقیقات کشاورزی کشور در عمل به کار گرفته نمی شود
کرج – مجله خبری کشاورزی –  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت پیاده سازی نتایج فعالیت های پژوهشی در بخش کشاورزی کشور گفت : طبق بررسی ها بیشتر تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در این بخش به صورت عملی به کار گرفته نمی شود.منبع اخبار