اخبار

بیش از هشت هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کردستانی پرداخت می شود


سنندج- مجله خبری کشاورزی- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان بزودی به حساب کشاورزان استان واریز می شود.

https://www.irna.ir/news/85206475/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA