اخبار

بیش از ۱۵۰هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت: برداشت ۱۵۰ هزار و ۵۸۰ تن محصول از سطح ۱۰۰ هزار و ۴۰۵ هکتار گندم‌زارهای این استان حاصل دسترنج کشاورزان بوشهری در سال آبی جاری است.

https://www.irna.ir/news/85133958/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF