اخبار

بیش از ۳۴ هزار تن سهمیه کود استان بوشهر تعیین شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده سهمیه کود این استان برای سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ معادل ۳۴ هزار و ۷۳۰ تن تعیین شده است.

https://www.irna.ir/news/85136500/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF