اخبار

بیمه تنها راهکار جبران خسارت محصولات کشاورزی


اراک – مجله خبری کشاورزی – بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت‌های کشاورزی و کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه بر محصولات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که ضریب نفوذ این مهم در استان مرکزی چندان مطلوب نیست و آگاهی بخشی به کشاورزان در این زمینه ضروری است.

https://www.irna.ir/news/85203355/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C