تامین امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار استتامین امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار است
گرگان – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: تامین امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار است که براساس فرمایش مقام معظم رهبری، این مساله باید به اولویت اول کشور تبدیل شود.منبع اخبار