اخبار

تامین ۱۴۲ میلیون مترمکعبی آب کشاورزی مازندران از بازچرخانی آب


ساری- مجله خبری کشاورزی- سازه‌ها و تاسیسات بازچرخانی آب در مازندران طی فصل زراعی جاری در بخش تامین آب کشاورزی با بازگرداندن ۱۴۲ میلیون متر مکعب آب به کشتزارها، با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی عملکردی بیشتر و بهتر از سدهای استان داشتند که اهمیت اجرای این قبیل سازه‌های زودبازده در مازندران را نمایان می‌کند.

https://www.irna.ir/news/85224410/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8