اخبار

تامین 140 اعتبار برای اجرای طرح های آب و خاک ضروری است

تامین 140 اعتبار برای اجرای طرح های آب و خاک ضروری است

به گزارش مجله خبری کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی در خصوص وظایف معاونت آب و خاک در وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم توسعه افزود: مهمترین وظایف در حوزه آب و خاک اجرای سیستم های نوین آبیاری می باشد.

وی بیان کرد: حدود 150 هزار هکتار آبیاری سطحی، 70 هزار هکتار شبکه آب و فاضلاب، 90 هزار هکتار عملیات آب و خاک در حوزه مقررات و حدود 3 هزار کیلومتر تعمیر و احداث کانال بخشی از وظایفی است که در حال انجام است. این برنامه به ما سپرده شده است.

معاون وزیر آب و خاک در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به الزامات اجرای طرح های آب و خاک گفت: کمترین این نیازها تامین منابع مالی مورد نیاز است. زیرا برای اجرای این طرح ها سالانه بیش از 140 ساعت اعتبار نیاز است تا بتوانیم به اهداف مورد انتظار در این برنامه برسیم.

نیازی شهرکی با بیان اینکه در حال حاضر منابع در اختیار معاون آب و خاک بسیار محدود است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه امسال با مشارکت مردم و همکاری سازمان، سال جهش تولید نامگذاری شده است. دولت. کاربران و ارائه امکانات برای نزدیک شدن به افق مشخص شده در این برنامه.

وی با بیان اینکه طبق توافقات ملی تنها حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در دسترس است، گفت: حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان اعتبارات آب و خاکی است که در کنار این پروژه ها به فرمانداری ها اختصاص می یابد. به بانک ملی هم واگذار کردیم که بودجه آن از محل صندوق ذخیره ارزی تامین می شود که جدا از بحث وظایف برنامه هفتم توسعه است.

بر اساس این گزارش، معاون وزیر آب و خاک در وزارت جهاد کشاورزی از برنامه درخواست پرونده مطالعات خاک در کشور رونمایی کرد.

https://www.irna.ir/news/85535397/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9